BELEDİYE BAŞKANI
ALİ ATLI
Belediyemiz
Site İstatistikleri
Online1 ziyaretçi var.
Bugün Tekil17 kişi ziyaret etti.
Dün Tekil81 kişi ziyaret etti.
Toplam269076 kişi ziyaret etti.
IP3.238.96.184 
ANASAYFA » Haberler » 15 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMSANTRALİ YAPIMI/KURULUMU İ
15 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMSANTRALİ YAPIMI/KURULUMU İŞİ İHALE İLANI

15 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMSANTRALİ YAPIMI/KURULUMU İŞİ İHALE İLANI

 

Babadağ  Belediye Başkanlığından:

1. İdarenin

a) Adı: Babadağ Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Gazi Mahallesi Çarşı Meydanı No:1 Babadağ/DENİZLİ

c) Telefon-Faks Numarası: 2584812006 – 258 4812038

 

2. İhalenin Konusu, Mülkiyeti Babadağ Belediyesine ait Oğuzlar Mahallesi 138 ada 5 parseldeki taşınmazüzerine 15 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim SantraliYapımı/Kurulumu İşi, 2886 Sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif %4'den az olmamak üzere %1(Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma suretiyle ihale edilecektir. 

İşin Muhammen bedeli 2.026.681,00  (iki milyon yirmi altı bin altı yüz seksen bir)  TL. olup, %3 geçici teminatı 60.800,00 (altmış bin sekiz yüz) TL. dir.

 

3. İhale 04/09/2020Çarşamba günü saat 11:00’da Babadağ Belediye Başkanlığı odasında encümence yapılacaktır.

 

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:

a) Kanuni ikametgâh belgesi.

b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. (2020 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

A- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

B- Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idaremerkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisindealınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinbelgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığıncaonaylanmış olması gerekmektedir.)

C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) dekiesaslara göre temin edecekleri belge.

ç) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;

A- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan

yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya TürkiyeDışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DışişleriBakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

d) Geçici Teminat

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ileortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesiverilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ileimzalayacaklardır.)

f) Teklif mektubu

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

ğ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden,ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

h) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu

ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyanname

i) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmeklemükelleftir.

İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacaklarıtekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Önyüzüne “Babadağ Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinintebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf ihale gün ve saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

 

5. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaliye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri veihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.

 

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri

gerekmektedir.

 

8. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirakedecekler 500,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

9. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

BABADAĞ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tüm Haberler için tıklayınız »